Tag Archives: Equity Release

March 20th, 2014
The Olive Press

Mayor of Marbella sues top lawyer over alleged undeclared assetsTHE mayor of Marbella is suing a well known lawyer over claims that she improperly declared her investments abroad.

Maria Angeles is suing Antonio Flores, of Lawbird, after he spoke to the press regarding her alleged failure to declare that she and her expat husband Lars Broberg took out a €3.1 million equity release mortgage with Swiss bank Nordea in 2010.

Muñoz has accused the brief of ‘professional misconduct’, claiming he was the main source in recent media reports concerning her allegedly undeclared assets.

As well as investments in Luxembourg, Munoz and Swede Broberg allegedly bought a 98% share in Gibraltarian company Crasel Limited, in 2003.

The town hall has reported the lawyer, who has a column with the Olive Press, to the Law Society, meaning the case will not go to court.

Spokesman for the town hall, Felix Romero claimed Flores ‘went against professional ethics by giving insulting statements to the press, and distributing them across the internet’.

Flores insisted: “I have not been disrespectful towards her. I only said that she had either deliberately not declared her investments, or that she was a victim of the bank, like many others. I never made any indication which.”

Concerns were first raised about Munoz’s foreign dealings by a group established by Antonio Flores, called the Equity Release Victims Association (ERVA), made up of expats who have lost millions of euros through the bank.

The lawyer has filed a complaint with the Tax Office on behalf of ERVA’s members, affected by investments with Nordea Bank.

Mr Flores will give a press conference on Thursday to discuss the allegations made against him.

March 4th, 2014
Story by ENCARNA JEREZ | Malaga Hoy

Nordea-Bank-EntradaCiudadanos extranjeros se han agrupado en una plataforma para denunciar un producto financiero de planificación fiscal presuntamente fraudulenta que se está vendiendo en todo el país. Concretamente, sólo en el municipio de Marbella, hay entre 30 y 40 afectados con un capital invertido en este producto que ronda la cifra de los 44 millones de euros.

Según explica el abogado Antonio Flores, que representa a los afectados por la gestión realizada por Nordea Bank, se trata de un producto que ofrece una “planificación fiscal fraudulenta. La entidad”, continúa, “garantizaba, de manera legal, una forma de reducir el pago del impuesto de sucesiones sobre sus propiedades”, según explica el letrado, quién señala que el banco ofrece a sus clientes la posibilidad de firmar un préstamo hipotecario sobre viviendas ya pagadas al objeto de reducir el valor del inmueble y por consiguiente la cantidad a pagar en concepto de impuesto de sucesiones por parte de sus herederos en el caso de que el titular fallezca.

A pesar de lo abultada de la cifra de capital invertido, 44 millones, no son muchos los afectados en Marbella porque, según explica el abogado “en todos los casos se trata de hipotecas suscritas por cantidades muy elevadas”.

Una vez cerrado el préstamo en cuestión, según Flores, el dinero nunca ha llegado a estar en manos de los clientes, si no que era gestionado por el banco que invertía y negociaba con él garantizando a los propietarios de las viviendas sobre los que pesa el préstamo que el mismo se irá liquidando con cargo a los intereses generados por el dinero que la entidad tienen en su poder.

“Lo que sucede”, según explica Flores, “es que los bancos han invertido mal y han perdido el dinero, por lo que ahora piden a sus clientes que hagan frente a la hipoteca o de lo contrario podrían perder sus casas”.

Es decir, un producto que en principio no generaba ninguna deuda y cuyo objetivo era simplemente garantizar un beneficio para el cliente y una reducción fiscal, se ha vuelto ahora en contra de sus dueños que, a su vez, podrían llegar a estar incurriendo en un delito fiscal en el momento en el que tuvieran que pagar el impuesto de sucesiones ya que estarían evadiendo cantidades a la hacienda española.

A esto se suma el hecho de que la mayoría de las personas que han suscrito este tipo de hipotecas “son ciudadanos extranjeros desconocedores de las leyes españolas y que por lo tanto se han fiado de un producto bancario que garantizaba una operación legal avalada por varias consultoras internacionales que, según las investigaciones realizadas, nunca dieron el visto bueno a este tipo de producto a pesar de la publicidad que el banco hizo del producto”.

Ahora los afectados luchan por conseguir la nulidad del contrato que firmaron en el momento en el que rubricaron la hipoteca al considerar que han sido engañados por un banco que les vendía como legal “un producto que fomenta un delito fiscal en España”.

De momento ya se han interpuesto varias denuncias por la vía penal por publicidad engañosa al entender que los clientes han sido víctimas “y no colaboradoras de un posible delito fiscal”.

La división de banca privada de Nordea Bank, a preguntas de este periódico, ha asegurado que la entidad “ha tenido buenas relaciones con sus clientes desde hace más de 30 años en España fuertemente opuestas a las alegaciones realizadas” a lo que han añadido que no tienen más comentarios que hacer ante las informaciones vertidas por parte de la representación legal de los denunciantes.

January 10th, 2014
Story by Peter Nyholm | Business DK

Danske Bank har angiveligt rådgivet kunder til at spare i skat ved at optage gæld i deres spanske hus. På den måde kunne de bl.a. undgå at betale arveafgifter. Pengene skulle bruges til at investere via Danske Banks bankselskab i Luxembourg, men i dag er store dele af kundernes formuer tabt, og derfor skal to af Danske Banks folk nu forklare sig i retten.

Beskyldningerne går på, at banken i processen både har vildledt kunderne og begået bedrageri. Sådan lyder det fra advokat Antonio Flores fra Lawbird Legal Services – et advokatkontor i Malaga, som fører en sag mod Danske Bank på vegne af nogle briter. Hans mål er at få banken til at betale erstatning til kunderne.

Det skal tilføjes, at han er aflønnet efter en no cure, no pay-ordning, så han får en procentdel af erstatningerne, hvis han vinder sagerne. Han har ført kamp med flere andre danske banker, der har ligget i lignende opgør om salg af investeringsprodukter baseret på lån i fast ejendom via Luxembourg eller andre lande, der havde status af skattely.

»Nu har retten bestemt sig for at kalde de her Danske Bank-personer til Spanien for at blive afhørt. Sagen skal klarlægge, om der skal rejses en kriminalsag. Dokumenterne er allerede godkendt. De viser, at Danske Bank begik vildledende markedsføring og bedrageri,« lyder det fra Antonio Flores, som oplyser, at det er rådgiverne Morten Runo Waaben og Henrik Hjerrild Hansen fra Danske Bank Luxembourg, der skal forklare Danske Banks sag i retten. Det skal dog ikke forveksles med, at de er sigtede i sagen.

Et centralt dokument i sagen er såkaldt fact sheet fra 2003 fra Danske Bank. Her redegør banken for de fordele, der er ved et såkaldt Capital Assurance-produkt. Der nævnes fem forskellige punkter, hvorved udenlandske kunder bosat i Spanien opnår en skattefordel ved at gå ind i Danske Banks model.

»Disse dokumenter om skattefordele var ikke sande, de var løgn. Men man kan ikke afvise, at Danske Bank har misforstået disse produkter, men det er fuldstændig klart, at man ikke må bruge dette produkt til at omgå skat, det er ulovligt,« siger advokaten.

KPMG afviser godkendelse

For at gøre sagen endnu mere pikant oplyses det i dokumentet fra Danske Bank, at »The tax benefits of the Capital Assurance have been approved by KPMG«, men nu oplyser Antonio Flores, at han er i besiddelse af et brev fra KPMG, hvori de afviser at have godkendt modellen:

»Skattekontoret siger, at det er ulovligt, og KPMG siger, at de aldrig har godkendt produktet.«

I den konkrete sag oplyser advokaten, at et britisk ægtepar har belånt deres ejendom med en mio. euro.

De penge har Danske Bank så investeret, men det er gået skidt efter krisen, og der er nu kun 300.000 euro tilbage.

Selv om Antonio Flores allerede har tabt sagen ved en civil ret, er målet fortsat, at kunderne skal stilles, som om de aldrig er indgået i aftalen.

Det kan angiveligt blive en dyr omgang for banken, for Antonio Flores påstår, at 100 spanske kunder er i en lignende situation i Danske Bank. Det antal afviser direktør for Danske Bank-koncernens private banking-område, Klaus Mønsted Pedersen, dog:

»Jeg kan ikke forholde mig til det tal, jeg ved simpelthen ikke, hvad han taler om.« Hvor mange er der så?

»Det er ret få. Men jeg ved ikke, hvor han har det tal fra. Det er far out. Det er en ti år gammel sag, som tidligere er tabt i en civil ret. Nogle forsøger at slippe for at betale et lån, fordi de er kommet i klemme. De gør alt, hvad de kan. Jeg synes, at det er tankevækkende, at han kører det her i pressen og ikke i retten.«Men kan du bekræfte, at der er kunder, som har tabt penge på at investere i Luxembourg? 

»Hvis man under krisen tog et lån og investerede, så gav det tab for mange mennesker. Sådan er det jo. Meget af det er kommet tilbage, men det kan man ikke forhindre.«Hvordan forholder du dig til påstanden om, at I har vildledt kunderne og begået bedrageri?

»Jeg er da irriteret over det. Men sådan er det at drive virksomhed. Det kan man ikke undgå at løbe ind i.« Vil du afvise, at det har noget på sig?»Jeg vil afvise fuldstændig, at der er noget som helst på den sag,« I materialet står der, at der er fordele rent skattemæssigt? »Det er for mig at se bare almindelig information om, hvordan sådan noget fungerer.« Men er det ikke en god forretning for banken. Man har lånt en masse penge ud og investeret dem samtidig med?

»Bankvæsen handler jo om at foretage investeringer og yde lån og modtage indlån og betalingsformidling. Det har været en fornuftig forretning, men ikke mere fornuftig end alt muligt andet.«

 

——

 

Danish Bank has allegedly advised clients to save tax by raising debt in their Spanish house . That way they could include avoid paying inheritance taxes. The money was used to invest via Danish Bank banking company in Luxembourg, but today much of customers’ fortunes lost and therefore two of the Danish Bank people now explain himself in court.

The accusation is that the bank in the process both misled customers and committed fraud. So says lawyer Antonio Flores from Lawbird Legal Services – a law firm in Malaga, leading a case against the Danish Bank on behalf of some Britons. His goal is to get the bank to pay compensation to customers.

It should be added that he was paid at a no cure, no pay scheme , so he gets a percentage of the damages if he wins the cases. He led fight with several other Danish banks that have been in similar showdown on the sale of investment products based on mortgages via Luxembourg or other countries that had the status of tax havens.

“Now the court has decided to call these Danish Bank persons to Spain for questioning . The case must clarify whether to bring a criminal . The documents have already been approved. They show that the Danish Bank committed deceptive marketing and fraud , ” says Antonio Flores, who says that it is the advisors Morten Runo Waaben and Henrik Hjerrild Hansen from the Danish Bank Luxembourg to explain Danish Bank case in court . It should not be confused with the fact that they are suspects in the case.

A key document in this case is called a fact sheet from 2003 from the Danish Bank . This explains the bank for the benefits of a so-called Capital Assurance product. There are five different points , whereby foreign customers residing in Spain achieve a tax advantage by going into the Danish Bank model.

“These documents about the tax benefits were not true , they were lying. But one can not deny that the Danish Bank ‘ve got these products, but it is quite clear that one should not use this product to evade taxes , it is illegal , “said the lawyer.

KPMG denies approval

To make matters even more piquant is stated in the document of the Danish Bank that ” The tax benefits of the Capital Assurance havebeen godkendt by KPMG ,” but now says Antonio Flores that he is in possession of a letter from KPMG in which the denies having authorized the model:

” The tax office says it is illegal, and KPMG say they never approved the product . ”

In this particular case, the lawyer says that a British couple have mortgaged their property with a million . euro .

The money has Danish Bank so invested , but it has gone bad after the crisis, and there are now only 300,000 euros return.

Although Antonio Flores already has been unsuccessful in the civil courts , the goal remains that customers must be treated as if they never entered into the Agreement.

It can supposedly be an expensive place for the bank, Antonio Flores claims that 100 Spanish customers are in a similar situation in the Danish Bank . The number of rejects director of the Danish Bank Group’s private banking division , Klaus Mønsted Pedersen, however :

“I can not relate to the numbers I simply do not know what he’s talking about . ” How many are there ?

“It is quite a few . But I do not know where he got that number from . It’s far out . It is a ten year old case that was lost in a civilian court . Some try to avoid paying a loan because they get caught. They are doing everything they can. I think it is significant that he runs it here in the press and not the right . “But can you confirm that there are customers who have lost money investing in Luxembourg?

” If the crisis took a loan and invested , so gave it a loss for many people. How it is. Much of it has come back , but it can not prevent. ” How do you relate to the allegation that I have misled customers and committed fraud?
“I’m as annoyed by it. But this is to run a business . You can not avoid running into the ” Do you deny that it has something to do? ‘I reject completely that there is anything on the matter ,” the material says that there are benefits for tax purposes ? “It is for me to see just general information about how something works. ” But it is not good business for the bank. It has borrowed a lot of money and invested them at the same time ?

” Banking is all about making investments and providing loans and receive deposits and payments . It has been a sound business , but no more sensible than anything else. “

July 17th, 2013
Story by M. J. S. | Malaga Hoy

Una pensionista holandesa que reside en Benahavís podría ser desahuciada de su casa el próximo 31 de julio, tras haber solicitado acogerse al decreto andaluz de vivienda suspendido por el Tribunal Constitucional, si la jueza no le permite ampararse a la norma estatal de protección a deudores hipotecarios y paraliza el desahucio.

Según indicó ayer su abogado, Antonio Flores, tras superar un cáncer en 2008, la mujer aceptó la proposición de Jyske Bank, radicado en Gibraltar, y pidió un préstamo de 413.000 euros para adquirir una nueva casa y otro de 123.000 euros sobre su vivienda, sin cargas, con el fin de “trabajar conjuntamente” con la entidad.

Ella “no ha abonado ni una cuota”, por lo que el banco planteó una demanda de ejecución hipotecaria sobre el nuevo inmueble, que ya se ha adjudicado, y otra sobre su casa habitual. La defensa solicitará suspender el desahucio de esta última por dos años, en virtud del decreto ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y pedirá la suspensión por cláusulas abusivas, según la normativa europea.

La mujer está en riesgo de exclusión social, ya que tiene una pensión de menos de 500 euros y es usuaria de Cáritas.

March 22nd, 2013
Sur in English

Lawbird-Spanish-tax-office-will-not-accept-Equity-Release

 

A Marbella law firm has denounced around ten banks for fraud

Spanish “Hacienda” has recently confirmed that the so-called Equity release on Spanish property is not valid for tax mitigation purposes. According to an official answer to an enquiry submitted by Lawbird Legal Services representing 100 of approximately 1,000 victims, mostly British, attempting to mitigate wealth and inheritance taxes registering a charge against the property is tax fraud.  

This matter was denounced a year ago at the Audiencia Nacional as fraud, fraudulent publicity and tax evasion but the Magistrate Fernando Andreu dismissed the case on grounds that he deemed the allegations to not be of a serious nature and the facts were not proven conclusively. Civil proceedings have been filed and rulings are soon expected.  

According to Antonio Flores of Lawbird, “the Tax Office’s response represents a boost to the aspirations of the victims in relation to demonstrating that, indeed, they were victims of a scam and not accomplices to an alleged fraud, as has been insinuated”.  

Following the dismissal of the case by the National Audience back in April 2012 and further to a “denuncia” filed at the Malaga offices of the Spanish Tax Office, Lawbird indicated that it was this body who should investigate if such a “tax amnesty”, now deemed fraud, did actually exist.  

Tax fraud

Hacienda has now come back stating that the approximately 600 mortgage loans sold to foreign pensioners with a Spanish property, under the pretext that they would allow them to – legally- mitigate wealth tax during the life of the subscriber, and inheritance taxes following their demise, cannot benefit from any reduction in such taxes. In fact, the Tax Office states that attempting to reduce the value of the home would constitute tax fraud and a criminal offence where the defrauded sum exceeds €120,000 per tax year.  

Lawbird deems that “the borrowers are victims because top banks confirmed the legality of the product, assisted by top-notch Madrid lawyers who now, following the repercussions of the case, are distancing themselves from their former clients.”  

Banks

The banks allegedly involved are Nordea Bank Luxemburg, Danske Bank Luxemburg, Landsbanki, Jyske Bank,Rothschild, Sydbank and Nykredit who sold either directly, or through unregulated Costa financial offices, the financial packages. Most of the pseudo-IFAs have now disappeared.  

According to the victims, the strategy was to scare them with unbearable tax consequences should they not do anything with their unencumbered properties. Several banks, most of them from Scandinavian countries with private banking offices in Luxembourg, made their clients believe that that in Spain, if someone is to die without having a mortgage on their properties, the Tax Office would tax the inheritors so heavily that they would not be able to ever pay those taxes.  

They offered mortgage loans to reduce the value of their properties and advised that the loan capital should be sent to opaque tax havens, in some cases, with a view to have it invested on behalf of the pensioner. However, as a result of poor investment decisions by these banks the invested capital lost substantially and now, the victims are fighting to save their homes.  

This alleged financial plot started in 2004 and finished in 2008. Flores calculated that in Spain, over 500 couples could be affected, most of them pensioners. The total sum of funds taken out to Luxembourg could reach 250 million euros, according to the lawyer. The banks told their clients that this sum would be “tax free” if it was inherited in a tax haven, or without the Spanish Hacienda’s knowledge. The alleged fraud to the Tax Office could reach, on average, 20 per cent of the total sums, approximately 50 million euros in total.  

Lawbird is particularly worried that pensioners with very limited income, some of whom were over 85 years of age, decided to rush into speculative investments with their properties.

Spanish tax office will not accept equity release to mitigate taxes

 

April 13th, 2012
Story by M. ÁNGELES GONZÁLEZ | Sur in English

Jean Hilary Leftwich has not yet got used to the idea that other people are enjoying the house that she lived in for almost 25 years in Alhaurín de la Torre. This 67 year old British resident is one of more than 400 people affected in the province of Malaga by an alleged fraud committed by foreign banks. As a result she has been forced to rent out her home and sell an apartment in Marbella at a loss to pay off a debt that threatened to leave her homeless.

On Monday she joined another thirty or so foreigners resident on the Costa del Sol, most of themBritish, in a peaceful protest outside the Malaga tax office organised by the Equity Release Victims Association (ERVA).

The aim of the gathering was to deliver a writ to the Spanish tax authorities to formally denounce that at least ten banks, mainlyDanish, had turned them into accomplices in a tax fraud involving equity release and the investment of large sums of money in tax havens such as Luxembourg and the Channel Islands.

According to the victims, and to lawyer Antonio Flores who represents some members of the group, between 2004 and 2009 the banks they now accuse of fraud convinced them, through advertisements in the press, leaflets and phone calls, to take out a kind of reverse mortgage on their homes so that their heirs would not face paying inheritance tax that could amount to as much as 80 per cent of the value of property if this is free of all liens. They were also promised attractive returns through the investment of much of the loan in funds that were allegedly risk free. The offer was attractive to pensioners whose assets were all tied up in their property and who required cash to top up their income.

“I wanted some money to travel to England to visit my grandchildren”, explains Jean Hilary Leftwich, who ended up having to sell her apartment in Marbella to pay off her 385,000 euro debt with the bank. Sixty five year old Toni Minta fears losing his home in Estepona, for which he paid 600,000 euros ten years ago. He took out a loan for 1,250,000 euros which went to a tax haven. Now the ups and downs of the economy have reduced this sum to 500,000 euros yet his original debt with the bank remains intact.

ERVA Chairman Euan Armstrong describes the protest as a success.

“Now that we have informed the Spanish tax authority of the possible loss of revenue by the removal from Spain of all the money taken from our members which has been deposited in Luxembourg (a tax free state) in order to evade Inheritance Tax, then we would expect them to ask the guilty banks to declare how many clients have died since buying these investment plans therefore evading Inheritance Tax.

“We are confident of some sort of result after this. The Spanish Tax Authority cannot ignore this and neither can the banks involved in the scam”, he points out.

Earlier this year the ‘Audiencia Nacional’ court rejected the case.

Downloads

April 11th, 2012
Story by RUTH LYTHE | Mail Online

A Money Mail probe has uncovered how thousands of expats have lost their homes and life savings at the hands of rogue financial advisers.

Most victims are pensioners who were conned into gambling on high-risk investments.

Ruth Lythe reports on how those hoping to  find a life in the sun had their world torn apart.

 

Julia Hilling fears losing her Spanish homeThreat: Former actress Julia Hilling fears losing her home in the Spanish sun

Thousands of British expats are on the brink of losing everything after being duped by unscrupulous financial advisers.

The cowboys have persuaded thousands of  our vulnerable pensioners — many in their 80s and 90s — to give up huge stakes of their property in exchange for investments that will never make a penny. 

The schemes are often sold by rogue financial advisers who exploit weak consumer laws on  the Continent by falsely claiming to be bona  fide accountants.

Most of the victims are Britons who retired to Spain or France and wanted to use the cash in their homes to help with soaring living costs.

John Parsons, founder of the Costa del Sol Action Group that is helping some of the victims in Spain, says: ‘The effect of all this worry is enormous. The stress has brought on a lot of serious health issues and they are extremely worried about their futures.

‘These people were not greedy or stupid. They were on fixed pensions and being financially squeezed, so jumped at the possibility of solving that situation.’

The latest crisis follows a Money Mail  investigation in 2008, which exposed how hundreds of British pensioners living on the Costa del Sol had gambled their homes in a risky equity-release scheme run by failed Icelandic bank Landsbanki.

Now we can reveal how thousands more pensioners have fallen for other risky equity-release schemes on the Continent and are being hounded by banks demanding hundreds of thousands of pounds.

 

PREYED ON BY  ROGUE SALESMEN

During the property boom at the start of this century, around 100,000 pensioners left Britain to live out their days in southern France and Spain — attracted by a warmer climate and cheaper way of life.

Many had a small pension, but hundreds of thousands of pounds from the sale of their UK home, which had soared in value over their lifetime.

This money was used to supplement their incomes and buy a new home abroad. But soon after they moved, the cost of living in some areas soared as hundreds of thousands of Britons and Germans bought second homes.

Many pensioners found they needed extra cash, and became easy prey for unregulated financial advisers who had left Britain to tap into the new wealth in these regions.

Local rules meant they were able to act unchecked, selling investments from banks based anywhere in the world.

Sometimes they claimed to be chartered accountants, but were not — many had never even registered with local authorities.

In Spain in particular, these advisers could largely sell whatever they wanted — including types of investments and equity-release schemes outlawed in the UK. These paid handsome commissions that could net advisers a £50,000 payday.

Banks offering equity-release loans included Icelandic bank Landsbanki, Scandinavian banks Nordea and Sydbank, and UK private bank Rothschild. However, Money Mail understands they are not the only banks involved.

The majority of victims were told they could borrow the entire value of their property. The loan would incur interest, typically of up to 6.5 per cent. It meant that after ten years, a €500,000 (£412,667) loan would balloon to €681,240 (£562,251). To offset this, a large chunk — usually around 75 per cent of the loan — would be invested in a fund sold by the adviser.

Pensioners were told returns would be so good that not only would they cover the interest on the equity release, but give the borrowers a little extra to spend.

INVESTMENTS THAT TURNED TOXIC

But the promises made turned out to be very different to the theory. This meant returns did not cover the cost of the interest repayments on the equity release.

As the fund fell in value, it ate into the capital that borrowers needed to repay the debt. Charges for fund managers and commission also reduced the returns further.

Worse was to follow when house prices in Spain fell. They had risen by 44 per cent between 2004 and 2008, when many of the victims had bought their homes. They have since plummeted by around 20 per cent.

Those who had borrowed almost all of their property value were soon in negative equity — where the value of the property value was less than the money owed on it — leaving them unable to sell to clear their debt.

In theory the borrowers were expected to pay off their loan at the end of four years. But because the value of the investments plunged so low, it triggered small print in the equity-release contract that allowed banks to demand repayment early.

In the case of those expats with Landsbanki, the bank collapsed and the investment fund was snatched by company liquidators. Then a further problem struck — the value of the pound plunged against the euro.

Many of the victims were paid pensions in pounds and relied on converting the money into euros every month. The drop meant the value of their pensions fell by a third.

RETIREMENT DREAMS LEFT SHATTERED

Campaigners estimate thousands of British pensioners have lost money through these schemes. Former actress Julia Hilling, 88, fears her home will be swallowed up in repayments to her mortgage from Rothschild Bank.

She was sold the mortgage in 2005 by a Malaga-based British financial adviser. Today, this company is classed as unauthorised by the Spanish authorities. Her property was valued at €300,000 (£249,966) and she took out a loan for €262,000 (£217,827). Around €17,000 (£14,138) was used for living expenses and she put €245,000 (£203,693) in an investment fund. 

Tempted: Julia Hilling, pictured was an actress in the 1940s, says she went for a scheme because she needed to pay billsTempted: Julia Hilling, pictured was an actress in the 1940s, says she went for a scheme because she needed to pay bills

Mrs Hilling, who starred in musicals in the Forties and in revues with Sir Bruce Forsyth at the Windmill Theatre, London, had never invested or even had a mortgage before.

Since 2005, the fund has plunged by around a third and will no longer cover her mortgage. She owes €330,000 (£274,362) and the debt continues to grow. Mrs Hilling says she is unable to cover these costs and fears the bank will take her property when she dies.

‘I needed the money desperately to pay everyday bills while I was out here, as I didn’t want to rely on my family,’ she says.

Rothschild told Money Mail it would not repossess Mrs Hilling’s home. It stressed it had not sold the investment to her and was not demanding repayment nor had it paid commission. It urged her to contact the bank.

Another victim is Eric Mould, 64, who after a career in sales moved to a seaside villa in Puerto Banus, near Malaga, in 2007. He and his wife Mary, 60, sold their four-bedroom detached house in the UK to buy a three-bedroom villa with a swimming pool for €1,188,000 (£990,000).

But five years later they are living in a friend’s flat in the town and battling to pay €2,100 (£1,745) a month in mortgage repayments to Danish bank Nykredit.

Shortly after arriving in Spain, the couple borrowed €1 million against their villa with the bank. They say the British financial adviser who sold them the equity-release mortgage told them it would be a ‘win-win’ situation.

They were told they could free up hundreds of thousands of pounds from the mortgage, and the fund would pay off the loan. They believed the investment they were sold separately through Danish bank Sydbank would leave a little extra to boost their pensions.

To cover the mortgage, the Moulds have rented out their dream home. Their friend is letting them live rent-free in the apartment. The couple fear it is only a matter of time before their home is repossessed. And because property values have dropped, they could lose up to €300,000 (£249,966)

‘This has totally devastated us. It is heart-breaking — we face losing the home we worked for a lifetime to buy,’  says Mr Mould.

Sydbank would not comment on  the case.

Others who took out equity-release schemes with collapsed Icelandic bank Landsbanki have been told it will settle — as long as they pay part of the money owed, in some cases hundreds of thousands of pounds.

One couple, Linda and Frances Barlow, aged 63 and 75, who live in Nice in the south of France, believe the bank’s liquidators will repossess their home by May unless they stump up €1.3 million (£1.08 million).

The liquidators proposed a compromise deal, but it would have required the couple to find €500,000, which they do not have.

The Barlows took only a small proportion of the loan as cash. The rest was invested by the bank, and lost when it collapsed in 2008.

‘We wanted some cash to renovate,’ says Mrs Barlow, a musician from London. ‘We didn’t want to take out a big loan, but the financial adviser told us we were foolish to be sitting on an asset and that we should get an equity release to have an income. Now we are going to lose everything.’

Pensioners fight to keep their homes

Scores of pensioners have launched legal action against the banks and financial advisers who sold them the loans. Solicitor Antonio Flores, of Spanish law firm Law Bird, who is representing some of them, says: ‘Many people are left with huge bills and in fear of losing their homes.’

In February, the European Commission announced plans for an independent ombudsman to deal with mis-selling cases against financial advisers working in the Costa del Sol.

Meanwhile, the Foreign and Commonwealth Office has issued official warnings about mortgage schemes advertised as a way of cutting tax bills.

Any expats thinking of signing up to an equity-release scheme in Spain should check the company is registered with the agency in charge of the Spanish stock market, the Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

It will also provide a list of companies that are not authorised to operate in Spain and those that have warnings issued against them.

Remember to seek independent legal advice before signing a contract.

If you believe you have been a victim of a fraud involving an equity-release scheme, then register a statement with the police.

Seek independent legal advice about taking action through the courts.

If you wish to complain about the performance of your investments, you should first complain to the equity-release company.

After two months, if you are not happy with the response, take your complaint to the Spanish Investors’ Complaints Office: Oficina de Atención al Inversor, Miguel Ángel 11, 28010 Madrid.

There is also an office at Paseo de Gràcia, 19, 4ª Planta, 08007 Barcelona.

April 11th, 2012
Story by Wendy Williams | The Olive Press

OVER 30 foreign victims of equity release scams gathered outside of Hacienda in Malaga yesterday to protest over an alleged fraud that could see many of them losing their homes.

The mainly British group, led by Euan Armstrong and Ian Sherdley who formed the Equity Release Victims Association, filed denuncias with the Agencia Tributaria against a number of mostly Scandinavian foreign banks.

They now hope Hacienda will intervene after they highlighted Spain is losing a large amount in taxes due to fraudulent schemes where all the money is invested and lost in Luxembourg.

“We already presented all this evidence to the Supreme Court of Spain in Madrid and they chose to ignore it so this way we are bringing their attention to the loss of tax to the Spanish coffers,” said Armstrong, 74.

“It went very well. A good number turned out and each person filed a denuncia with Hacienda.

“We are exposing the situation to the tax office that these banks are taking money from Spain and lodging it in Luxembourg. Spain stands to lose a lot of money.

“I would like to think that Hacienda will now act.”

The group, represented by Antonio Flores from the Marbella based firm Lawbird, demonstrated for over an hour carrying placards which attacked some of the banks they claim have tricked them.

According to the group foreign banks convinced predominately retired foreigners to take out ‘predatory mortgages’ on their homes at a value way above the level of the official appraisal.

Victims were lured in by the false hope they could reduce inheritance tax for their loved ones – who would eventually be liable to pay Spain’s top rate of 34 per cent – and enjoy a salary for life by investing in financial havens such as Luxembourg, supposedly without risk.

But the scam – which could have as many as 600 victims and is estimated at a staggering 250 million euros – has left many of them penniless.

April 10th, 2012
Story by M. A. GONZÁLEZ | Diario Sur
Jean Hilary Leftwich todavía no se hace a la idea de que otras personas estén disfrutando de la casa en la que ha vivido durante casi 25 años en Alhaurín de la Torre. Esta inglesa de 67 años es una de las más de 400 personas afectadas en Málaga por una presunta estafa cometida por bancos extranjeros que le ha obligado a alquilar su vivienda y a malvender un apartamento en Marbella para hacer frente a una deuda que amenazaba con dejarla en la calle. Ayer, junto a otra treintena de jubilados residentes extranjeros en la Costa del Sol, en su mayoría británicos, se concentró a las puertas de la delegación de la Agencia Tributaria en la capital malagueña para mostrar su repulsa por lo que consideran un auténtico fraude.
Así se lo hicieron saber también a responsables de Hacienda mediante la entrega de un escrito en el que denuncian que una decena de entidades financieras, principalmente danesas, les han convertido en cómplices de un fraude fiscal mediante la contratación de una especie de hipotecas inversas y la inversión de grandes cantidades de dinero en paraísos fiscales como Luxemburgo o Islas del Canal.
Según el testimonio de los afectados y del abogado Antonio Flores, encargado de la defensa de algunos de ellos, entre los años 2004 y 2009 los bancos presuntamente implicados les convencieron, a través de anuncios en prensa, folletos y llamadas, de que hipotecaran sus viviendas para que sus herederos no tuvieran que hacer frente a un impuesto de sucesiones que podría alcanzar hasta el 80% del valor del inmueble en caso de que éste estuviera libre de cargas. Además, les prometieron una atractiva rentabilidad mediante la inversión de buena parte de este préstamo en fondos que supuestamente estaban exentos de riesgo. «Quería dinero para poder viajar a Inglaterra a visitar a mis nietos», cuenta Jean Hilary Leftwich, que finalmente tuvo que vender su apartamento de Marbella para saldar una deuda de 385.000 euros con la entidad.
Su compatriota Toni Minta, de 65 años, ahora teme perder su vivienda en Estepona, que le costó 600.000 euros hace una década. Por ella recibió de un banco noruego 1.250.000 euros que viajaron a un paraíso fiscal y cuya cantidad se ha reducido hasta los 500.000 euros por los vaivenes de la economía, mientras su deuda con la entidad permanece casi intacta. Por el momento, la Audiencia Nacional ha rechazado investigar el caso.
April 10th, 2012
Story by L. GARCÍA | Malaga Hoy

Los afectados se concentraron ayer ante la Delegación de Hacienda a la que informaron de los hechos · Suscribieron préstamos ficticios para pagar menos impuestos.

Una veintena de británicos supuestamente estafados por bancos extranjeros se concentraron ayer ante la Delegación de Hacienda. Los ancianos denunciaron que las entidades les convencieron para que suscribieran hipotecas inversas, un producto financiero por el cual les garantizaban que sus hijos pagarían menos Impuesto de Sucesiones y de Patrimonio a su fallecimiento. Pero ahora se topan con que sus casas -que ya tenían pagadas- están hipotecadas y que el dinero equivalente a la hipoteca suscrita que los bancos colocaron en inversiones en paraísos fiscales se ha volatizado.

La supuesta trama de estafa comenzó en torno a 2004. Una decena de bancos con sede en Luxemburgo, Suiza, islas del Canal de la Mancha u otros paraísos fiscales hicieron una captación de clientes en la Costa del Sol a través de anuncios en prensa y con reuniones en hoteles. Buscaban extranjeros con viviendas sin hipoteca y sin mucha liquidez a los que les ofrecían la hipoteca inversa. Les convencían de que a su fallecimiento, a los hijos solo les quedaría una parte mínima de la herencia tras pagar los impuestos de Sucesiones y Patrimonio. La solución pasaba por suscribir una hipoteca inversa, una simulación fraudulenta para reducir el valor de la vivienda y que los descendientes pagaran menos tributos.

Tras suscribir la hipoteca, los jubilados extranjeros, en su mayoría británicos, recibían de un 5 a un 10% de la cantidad supuestamente prestada. El resto se invertía en el extranjero. Según la oferta de los bancos, con los intereses podrían amortizar el préstamo e incluso disponer de algún dinero para sobrevivir.

Los jubilados se concentraron ayer por la mañana ante la sede de Hacienda en la Avenida de Andalucía para denunciar su situación y que ese organismo investigue el supuesto fraude fiscal.

Euan Amstrong, uno de los afectados, incluso ha interpuesto una denuncia penal en un Juzgado de Fuengirola por estafa y apropiación indebida contra la entidad crediticia con la que contrató el producto financiero. Amstrong, británico de 74 años, tenía una casa en Alhaurín el Grande que compró en 2002 por 1,5 millones de euros y que tenía pagada. El Danske Bank le concedió una hipoteca inversa de un millón para evitar impuestos. La mayor parte fue invertida por la entidad financiera en Luxemburgo. Ahora tiene una demanda de desahucio y corre el riesgo de perder su casa.

El abogado de los afectados, Antonio Flores, estimó que en Málaga puede haber unos 400 extranjeros afectados por la hipoteca inversa. Los bancos que colocaron estos productos entre los extranjeros residentes en la Costa del Sol son Danske Bank, Nordea Bank, Lex Life & Pension, Landsbanki, Jyske Bank, Finansbanken, Sydbank, N M Rothschild & Sons y Swiss Life. Hay afectados por toda España

Flores indicó que el Gobierno danés ya ha reconocido que se trata de “un engaño al fisco español”.